سوالی دارید؟

شما میتوانید سولات خود را در انجمن مربوط ارسال کنید

پاسخ

شما پاسخ های جدید به موضوعات را در اینجا مشاهده کنید

تماس با مدیران

درصورت ارتباط با مدیران میتوانید اقدام نمایید

مدال ها

 1. بیا تو فررم

  This is an example resource medal category. Manage categories and medals in Admin Control Panel.
 2.  

  مدال کاربر برتر

  این مدال به کاربران برتر انجمن اهدا می گردد.
 3.  

  مدال وفاداری

  این مدال به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد.
 4.  

  مدال اخلاق

  این مدال به کاربران اخلاق انجمن اهدا می گردد.
 5.  

  مدال پشتکار

  این مدال به کاربران پشتکار انجمن اهدا می گردد.
 6.  

  کاربر فعال

  این مدال به کاربران فعال انجمن اهدا می گردد.
 7.  

  حامی انجمن

  این مدال به کاربران حامی انجمن اهدا می گردد.
 8.  

  یار دیرین

  این مدال به کاربران قدیمی انجمن اهدا می گردد.
 9.  

  نشان تلاش

  این مدال به کاربران سخت کوش و فعال انجمن اهدا می گردد.
 10.  

  نشان همت

  این مدال به کاربران سخت کوش و فعال انجمن اهدا می گردد.
 11.  

  کاربر محبوب

  این مدال به کاربران محبوب انجمن اهدا می گردد.
 12.  

  کاربر نمونه

  این مدال به کاربران نمونه انجمن اهدا می گردد.
 13.  

  نشان سلطان قلب ها

  این مدال به کاربران محبوب انجمن اهدا می گردد.
 14.  

  نشان تخصص

  این مدال به کاربران متخصص انجمن اهدا می گردد.
 15.  

  نشان خلاقیت

  این مدال به کاربران خلاق انجمن اهدا می گردد.
 16.  

  نشان لیاقت

  این مدال به کاربران با لیاقت انجمن اهدا می گردد.
 17.  

  نشان تعهد

  این مدال به کاربران متعهد انجمن اهدا می گردد.
 18.  

  نشان اعتماد

  این مدال به کاربران معتمد انجمن اهدا می گردد.
 19.  

  نشان افتخار

  این مدال به کاربران با افتخار انجمن اهدا می گردد.
 20.  

  نشان قدردانی

  این مدال به کاربران نمونه انجمن اهدا می گردد.
 21.  

  نشان بهترین نویسنده انجمن

  این مدال به کاربران نویسنده انجمن اهدا می گردد.
 22.  

  نشان منتقد انجمن

  این مدال به کاربران منتقد انجمن اهدا می گردد.
 23.  

  نشان طراح انجمن

  این مدال به کاربران طراح انجمن اهدا می گردد.
 24.  

  نشان مدیر انجمن

  این مدال به کاربران مدیر انجمن اهدا می گردد.
 25.  

  نشان مدیر ارشد انجمن

  این مدال به کاربران مدیر ارشد انجمن اهدا می گردد.
 26.  

  نشان مدیر بخش

  این مدال به کاربران مدیر بخش انجمن اهدا می گردد.
 27.  

  نشان معاون انجمن

  این مدال به کاربران معاون انجمن اهدا می گردد.
 28.  

  نشان مدیر کل انجمن

  این مدال به کاربران مدیر کل انجمن اهدا می گردد.
 29.  

  نشان ناظم نمونه انجمن

  این مدال به کاربران ناظم نمونه انجمن اهدا می گردد.
 30.  

  نشان کاربر ویژه

  این مدال به کاربران ویژه انجمن اهدا می گردد.
 31.  

  نشان پیشکسوت انجمن

  این مدال به کاربران پیشکسوت انجمن اهدا می گردد.
 32.  

  نشان کاربر حرفه ای انجمن

  این مدال به کاربران کاربر حرفه ای انجمن اهدا می گردد.
 33.  

  نشان برترین ارسال کننده انجمن

  این مدال به کاربران برترین ارسال کننده انجمن اهدا می گردد.
بالا