سوالی دارید؟

شما میتوانید سولات خود را در انجمن مربوط ارسال کنید

پاسخ

شما پاسخ های جدید به موضوعات را در اینجا مشاهده کنید

تماس با مدیران

درصورت ارتباط با مدیران میتوانید اقدام نمایید

صدف
امتیاز واکنش
466

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها مدال ها درباره

 • ❤🍃
  شده آنقَدَر محو
  ِ چشمهایش باشی
  که صدایش را نشنوی...؟

  #علی_قاضی_نظام

  کاش
  هرگز مادرم نفهمد
  از درد بی درمانی که گرفته ام
  دلتنگ کسی هستم
  که می دانم
  نمی آید

  #امیرعلی_قربانی
  و عشق
  قافیه اش
  گرچه مشکل است، اما
  خدا اگر که بخواهد
  ردیف خواهد شد
  #نیما_شکرکردی🍁

  از توُ شعر گفتن
  جای خالیت را پر نمی‌کند
  کاش بفهمی حالِ مرا
  سخت شده " نبودنت "
  یارِ فراموش کار من ...!
  خیرِهِ شُد بِه دَریآ
  بِه آن مُوجْ هآے خُروشآن کِه بآ چِه سُرعتے خُود رآ بِه سآحِل میرِسآنْدَندْ
  سآعَتهآ آنجآ نِشستـْ و خیرِه شُد بِه آن آبے بےکرآن
  خُود رآ بِه صخْره ایے تِکیِه زَد
  میدآنے؟:)
  آدَم اَگـر تَنهآ بآشَد،اَگـر پشتوآنِه ایے ندآشتِه بآشَد،دِلَش بِه هیچکَس گَـرم نبآشَد، نآچآر استـ حَتے بِه صَخـره ایے تکیِه زَنـَد
  نَسیمِ خُنکے مےوَزیدوَ موهآیَش رآ بِه رَقص دَرمےآوَردسَرَش رآ بآلآ گِرِفـتــ:)
  چِشمآنَش رآ بستـْ
  خآطرآتـ جلوے چشمآنَش بِه رَقـص دَرآمَدنـدْ:)
  خنــــدیــــــــد بلنـــــــد و اَز تَهِ دِل:)
  وَ بآز همـ نَسیمے دیگـَر و لَرزے دَر تَنِ دُختـرکـ:)
  چِشمآنَـش رآ بسُرعتـ گشـود:)
  چِشمَش بِه ستآرِه ے چِشمکـ زَنے اُفتآد کِه چگونِه خودْ نمآیے مےکَردْ:)
  چِشمآنِ او همـ سِتآرِه بودْ:)
  ،ستآره ے دِلَــش:)
  وَ بآز همـ خندِه ایے بِه تَلخے روزِگآرَش:))))
  نَفَـس عمیقے کشیدْ
  سَردَش شُدِه بودْ:)
  نآگَهـ دَر آغوشے فُرو رفتـ:)
  آغوشْ همآن آغوشْ بودْ:)
  عطـر همآنْ عطـر بودْ:)
  عِشق همآن عِشق بودْ:)
  سکوتـ دِلـش:)
  چشمآنْ اشکبآرَش:)
  تَپِش قلبـِ بے قرآرَش:)
  وَ دلِ تنگَــش:)
  خودَش بودْ:)
  بآز گشتِه بودْ:)
  اَز پیشِ خُدآ:)
  دَستَش رآ برآے نَوآزِشِ صورُتـش بآلآ آوَرد...
  اَمآ او دِگــر آنجآ نبودْ:)
  آه عمیقے اَز تَهِ دل:)
  او بــآز هـــــم خیآل کَــردِه بودْ:)  برای تو... برای چشمایت ...
  برای من... برای دردهایم ...
  برای ما....
  برای این همه تنهایی...،
  ای کاش خدا کاری کند...!

  #احمد_شاملو  در خیابان‌هایی که هرگز آمد و شد نداشت، در ساعاتی که میدانستم مشغولِ کار است،
  در خانه‌هایی که اصلاً صاحبانِ آن‌ها را نمیشناخت، همیشه منتظرش بودم...!

  📕چشمهایش

  #بزرگ_علوی

 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...

تعداد بازدید ها

72

بازدید های اخیر

بالا