سوالی دارید؟

Ask Questions and Get Answers from Our Community

پاسخ

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

تماس با مدیران

Our Experts are Ready to Answer your Questions

جملاتي زيبا از بزرگان (English)

*d!ba*

مــدیـر بـازنشـسـتـه
عضویت
Jul 22, 2013
ارسال ها
130
امتیاز واکنش
15
امتیاز
0
سن
23
محل سکونت
وسط اقيانوس
تخصص
همه كاره و هيچ كاره

امتیاز:


Three sentences for getting success


1-Know more than other
2-Work more than other
3-Expect less than other


WILLIAM SHEAKSPER


جمله ای زیبا از ویلیام شکسپیر
-سه جمله برای کسب موفقیت:
1-بیشتر از دیگران بدان.
2-بیشتر از دیگران کار کن.
3-کمتر از دیگران انتظار داشته باش .
ویلیام شکسپیر


times,
I will say That i discovered there are 1000 ways that can cause failure.


THOMAS EDISON
من نخواهم گفت هزار بار شکست خوردم...
من خواهم گفت در حالیکه هزار راه شکست وجود داشت من کشف کردم .


"توماس ادیسون"


IT IS YOUR ATTITUDE,NOT YOUR APTITUDE,THAT WILL DETERMINE YOUR ALTITUDE
Zig Ziglar


این نگرش شماو نه هوش ذاتی شماست که ارتفاع شمارامشخص می کند


David Allen


You can do anything, but not everything
شمامی توانیدهرکاری راانجام دهیدامانمی توانیدهمه کارهاراانجام دهید


To the man who only has a hammer, everything he encounters begins to look like a nail


برای مردی که فقط چکش دردست داردباهرچیزی که روبروشودبه نظرش شبیه میخ می رسد


Even if you’re on the right track, you’ll get run over if you just sit there
حتی اگرشمادرجاده درست قرارداشته باشیداگرفقط آنجابشینیدشمارازیرخواهندگ رفت


Always forgive your enemies; nothing annoys them so much
همواره دشمنانت راببخش هیچ چیزاینقدرآنهاراناراحت نمی کند!


من با ارزشم , تو با ارزشي
I am OK, You are OK
+++


I think therefore I am
من فكر مي كنم پس هستم
دكارت
 

موضوعات مشابه


بالا