سوالی دارید؟

Ask Questions and Get Answers from Our Community

پاسخ

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

تماس با مدیران

Our Experts are Ready to Answer your Questions

اس ام اس های عاشقانه زیبا

sting

مــدیـر بـازنشـسـتـه
عضویت
Jun 26, 2013
ارسال ها
27,723
امتیاز واکنش
5,357
امتیاز
113
محل سکونت
تهـــــــــــران
وب سایت
www.biya2forum.com
تخصص
کیسه بوکس
دل نوشته
اگه تو زندگی یکی از سیم های سازت پاره شد... آهنگ زندگیتو رو جوری ادامه بده هیچکس نفهمه به تو چی گذشت ، حتی اونیکه سیم رو پاره کرد!
بهترین اخلاقم
نــــدارم
سیم کارت
تیم ایرانی مورد علاقه
تیم باشگاهی مورد علاقه
تیم ملی مورد علاقه

امتیاز:


بهار را دوست دارم
اگر در ستایش شکوفه باشد.باران را دوست دارماگر در ستایش آسمان باشد.و شعر را دوست دارماگر در ستایش سکوت باشد.اس ام اس های عاشقانه زیبابارانناگهانِ ابر استاشک، ناگهانِ عشقمن، ناگهانِ تو؛و تواز کنار این‌همه ناگهان،آهسته و آرام گذشتی.


اس ام اس های عاشقانه زیبا
زیاده خواه نیستمجاده‌ ی شمالیک کلبه ی جنگلی‌یک میز کوچک چوبی با دو تا صندلیکمی‌ هیزمکمی‌ آتشمه‌ِ جنگلکمی‌ تاریکی‌ِ محضکمی‌ مستیکمی‌ مهتاببرای حال بیشتر … چند نخِ سیگارو بوی یارو بوی یارو بوی یاراس ام اس های عاشقانه زیبا
خورشید مردّد است، کمرنگ شدههر چیز که دست می زنم سنگ شدهانگار که حال و روز دنیا خوش نیستشاید که دلت برای من تنگ شده


اس ام اس های عاشقانه زیبا
چگونه میتوان گریختاز پیوند سنگین پرده و تاریکی‌؟چگونه میتوانخاطرِ پنجره رابا یک زندگی‌ دوبارهآشتی‌ داد؟اس ام اس های عاشقانه زیبا
آمد از شاخه فرود،بوسه زد برلب رود؛برگ عاشق شده بود.
اس ام اس های عاشقانه زیبا

در نی زارپرنده ای اندوهگین می خواندگویی چیزی را به یاد آوردهکه بهتر بودفراموش کند .


اس ام اس های عاشقانه زیبا
همه چیزشاز صبح شروع می شودروز و من،از تو،با صدایت،که می گویی صبح است،بلند شو، تا ببوسمت…اس ام اس های عاشقانه زیبا
هر سربازیدر جیبهایشدر موهایشو لای دکمه های یونیفورمشزنی را به میدان جنگ می‌بردآمار کشته های جنگهمیشه غلط بوده استهر گلولهدونفر را از پا در می آوردسربازو دختری که در سینه اش می‌تپداس ام اس های عاشقانه زیبا
و هنگامی که من فریاد مى ‌زنمو گریه مى ‌کنم ،خانه خالى‌ ستهیچکس صداى مرا نمى ‌شنودو دنیا همین خانه‌ ی خالى ‌ستکه در آن وقتى صدا مى ‌زنیم هیچکس پاسخ نمى ‌دهد.
 

موضوعات مشابه


بالا