سوالی دارید؟

Ask Questions and Get Answers from Our Community

پاسخ

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

تماس با مدیران

Our Experts are Ready to Answer your Questions

تازه چه خبر

جدیدترین ارسال ها

جدیدترین ارسال های پروفایل

مجازی همینه تا ازشون

یـاد نکنی

یادت نمی کنن و با یه اشتباه کوچیک
تنهات میذارن

با یه حرف خیلی ســاده میندازنت دور...

:rose:
یه روزی میاد که بعدش دیگه مهم نیست فردایی در کار هست یا نه؟

اون روز یا خیلی خوشبختی یا خیلی بدبخت...

#آل_پاچینو

+ هدیه: میترسی؟

- پیمان: آره میترسم، از تو میترسم!

از آدمی که هیچی براش مهم نیست میترسم...

بالا