Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

راهنما

در اینجا می توانید در مورد دستورات و گزینه های مختلفی که می توانید در چت استفاده کنید ، بیاموزید.

/find

برای یافتن پیام در چتروم فعلی یا پیام های خصوصی فعلی ، از این دستورالعمل به دنبال برخی از برچسب ها استفاده کنید. برای بازگشت به پیام های فعلی ، از این دستور بدون برچسب ها استفاده کنید.

/giphy

دستور استفاده از تصاویر متحرک سایت giphy.com در چت ها

/help

برای نمایش راهنما از این دستور استفاده کنید.

/leave

برای ترک چتروم فعلی از این دستور به دنبال یک پیام (اختیاری) استفاده کنید.

/me

برای نمایش آن پیام در شخص سوم از این دستورالعمل به دنبال یک پیام کوتاه استفاده کنید.

/nick

برای تنظیم نام مستعار مهمان از این دستور استفاده کنید.

/roll

از این دستور برای چرخاندن تاس استفاده کنید. با اضافه کردن (n) d (n) می توانید چند تاس را برای غلتک انتخاب کنید و چند ضلع وجود داشته باشد که در آن n اول تعداد تاس ها و دسته دوم تعداد طرفین باشد. همچنین می توانید اصلاح کننده ها را مشخص کنید: +n -y
بالا پایین