Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

نتایح جستجو

  1. F

    اژدهای کوچک به دنیا آمد!

    پس از پایان نمایشگاه CES 2016 گذر از ابتدای سال 2016،دیگر به مانند سابق خبری از معرفی سخت افزاهای جدید نخواهد بود و این روند تقریبا تا پایان سال (به جز نمایشگاه ها) ادامه یافته و به عبارت بهتر سرعت معرفی سخت افزار ها به روال طبیعی خود بازگشته است.پس از موج جدیدی که مادربردهای جدید AMD به راه...
بالا پایین