Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

نتایح جستجو

  1. T

    ماجرای کت و شلوارهای آنگلا مرکل چیست؟

    استایل آنگلا مرکل یکی از حاشیه‌های جذاب درباره این سیاستمدار برجسته به‌حساب می‌آید. ما در من‌ومد این‌بار سراغ استایل آنگلا مرکل رفته‌ایم و نگاهی داریم به کت و شلوارهای آنگلا مرکل. استایل آنگلا مرکل یکی از موضوع‌هایی‌ است که بارها کارشناس‌های مد سراغش رفته‌اند و گاهی هم در مصاحبه‌ها از او سوال...
بالا پایین